آرشیو برچسب

شعر رضوی

نفحات تو

عطر بهشت در نفحات تو مي رسد يك بركه عشق از بركات تو مي رسد باران براي روشني صحن هاي توست دريا  در ازدحام قنات تو مي رسد چشمان تو به ماذنه ها مي وزد به ناز از صحن ها صلاي صلات تو مي…

۷ فروردین ۱۳۸۶