آرشیو برچسب

شعر سپید

عالم ذر

می خواستم روی نرده های ایوان / بایستم / دیدم / گلهای شمعدانی / سمفونی سبز باران را / در گام چهارم میخوانند…

۱۵ فروردین ۱۳۸۶